BAĞIMSIZ DENETİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesine bağlı olarak sözleşme süresi içinde; bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve denetim standartlarına aykırı bağımsız denetim yapmaları ve bağımsız denetim raporları düzenlemeleri, raporlarında eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi ve görüşlere yer vermeleri gibi nedenlerden kaynaklanan zararlara karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar, makul giderler ile yargılama gideri ve vekalet ücretini de içerecek şekilde teminat verilir.Sigortalının bağımsız denetim kuruluşu olması durumunda, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştiren temsilcisinin sorumluluğunu da karşılar.
Son tamamlanan yılın cirosu ve istediğiniz teminat bedeline göre prim ve muafiyet hesaplanır. Ciro KDV hariç kestiğiniz makbuz toplamıdır.(Poliçe aşamasında son yılın gelir ya da kurumlar vergi beyannamesi istenmektedir.)Yeni işe başlama ise beklenen ciro beyan edilir ve ona göre prim, muafiyet belirlenir.
Bağımsız Denetleme Yapacak şahıs ve kurumların, Bağımsız Denetim Yönetmeliği sonucu, Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırması ilgili yönetmeliğin 33. maddesi gereği şarttır.
Bağımsız Denetçilerin Mesleki Sorumluluk Sigorta yaptırmasını zorunlu hale getiren madde aşağıda alıntılanmıştır.
Mesleki sorumluluk sigortası
MADDE 33 – (1) Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin, üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları şarttır. (2) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin hususlar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Kurum tarafından düzenlenir.
FİYAT TEKLİFİ İÇİN ARAYINIZ..
242-2414772
242-2435399