YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Mesleki Sorumluluk Sigortası; Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından temin edilir.Detaylı poliçe içeriği ve primleri görmek için pdf sunumumuzu tıklayınız.

YARGI BENZERİ MASRAFLAR: SEKTÖRDE BİR İLK; YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10 ek prim alınması ile birlikte “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” teminatı verilecektir. Bu teminat ile birlikte YMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin YMM tarafından ya da YMM adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar max. 100.000TL olmak üzere mesleki sorumluluk limitinin %10’u ile teminat altında olacaktır.

YMM meslek mensupları için en büyük risklerden biri “mühürlerinin geri alınması”dır. Bu durum YMM’yi ailesi dahil yükümlülük ve yaptırımlar altına almaktadır. Yönetmelik YMM’ye verilen kararlar ile ilgili olarak 30 gün yargısal olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Bu teminat ile YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmediği yönündeki tüm savunmaları, masraflar teminat altındadır. ANCAK, ilgili hukuksal süreçler sonunda, YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek bir fiili gerçekleştirdiği tespit edilirse, “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” altında verilen tutarlar, YMM’den geri talep edilecektir zira kanunen suç teşkil eden bir durum için hiçbir mesleki sorumluluk poliçesi teminat vermemektedir.

EK PRİMSİZ VE KOŞULSUZ “5 YIL UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ

5 yıl geriye yürürlük + 5 yıl uzatılan bildirim süresi teminatı: Meslek mensubunun faaliyetlerini ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde ve/veya poliçe döneminde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.
GULF SİGORTA’NIN FARKLILIĞI: SM ve SMMM’lerin beyanname düzenlemeleriyle ilgili müteselsil sorumlulukları olduğu gibi YMM’lerin çeşitli tasdik işlemleriyle ilgili müteselsil sorumlulukları vardır. 3568 sayılı yasanın 12. maddesinde düzenlenen YMM' lerin tasdikten doğan müteselsil sorumluluğuna dair ; "Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. " denilmiştir. Yeminli mali müşavirin yaptığı tasdik işleminde, verginin doğru olmamasıyla ilgili ihmal ve kusuru ya da katkısı varsa yani illiyet bağı mevcut ise mükellefle birlikte sorumlu tutulmaktadır. Ve sigortalılarımız poliçemiz ile müteselsilen sorumlu oldukları bu hallere karşı teminat altındadır.

5 Yıl Geriye Yürürlük 5 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi

Meslek mensubunun olası hata veya kusuru sonucu mükellef tarafından talep edilen tazminattan dolayı maddi olarak mağdur olan meslek mensubunun yazılı olarak müracaatının yeterli olması.
Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar da teminat kapsamındadır.
Bu poliçe bireysel olarak yapılabildiği gibi YMM büroları için de yapılabilmektedir.
Bu poliçe kapsamında olan her türlü hasar talebi için tüm savunma masrafları hiçbir alt limit sınırlaması olmaksızın teminat altındadır.

YARGI BENZERİ MASRAFLAR TEMİNATI

Hasar prosedürlerinin başlaması için Sigortalı’nın yazılı beyanının yeterli olması/dava şartının aranmaması ve hızlı hasar ödemesi Ciroya göre değişen ve en rekabetçi primler Hasar durumunda zarar gören üçüncü şahısın (mükellefin) talep yazısı gerekmektedir.
Hiçbir mesleki sorumluluk sigortası sigortalıya önceden yapılmış veya halihazırda bir hasar talebini veya bir hasar talebine neden olabilecek herhangi bir durumun poliçe başlangıç tarihinden itibaren makul olarak bilindiği hal ve durumları teminat altına almaz. Erken Ödeme iskontosu uygulanan cezalarda bu iskonto hasar hesaplamasına dahil edilmektedir.

BEHER HASARDA UYGULANACAK MUAFİYET TUTARLARI:MIN 500TL OLMAK ÜZERE BEHER HASARIN %1’İ